مقام معظم رهبری :
شخص محترم رئیس قوه قضائیه، جناب آقای آملی، که بحمد الله از لحاظ فکر
و علم و نشاط کار و ابتکار و بسیاری ازخصوصیات مهم در مدیران کلان، برجسته
هستند.

94/12/7
روز شمار انتخابات
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

داوطلبان همکاری

مشارکت های مردمی

اطلاعات حوزه های ستادی

دریافت خبرنامه روزانه